نظام‌های مدیریت، ابزارها و فنون مدیریتی، آموزش مجازی