سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015,
سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015،
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001, ISO 45001:2018،
سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018،
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001:2011