ممیزی داخلی،
ممیزی شخص دوم،
ممیزی شخص ثالث،
ارزیابی تحلیل شکاف