ارائه آموزش و مربی‌گری به صورت حضوری و برخط برای

 • سیستم‌های مدیریت،
 • ابزارها و فنون مدیریتی و
 • ممیزی و ارزیابی انطباق

خدمات آموزش بر ارتقای دانش سرمایه‌های انسانی سازمان و مهارت‌های ایشان در قالب کارگاه و تمرین تمرکز دارد. خدمات مربی‌گری بر ارتقای مهارت‌های سرمایه‌های انسانی در عمل و کاهش ریسک ناشی از بکارگیری افراد در حال یادگیری در عملیات تاکید دارد.

آموزش و مربی‌گری سیستم‌های مدیریت با تمرکز بر رویکرد یکپارچه ارائه شده در سازمان جهانی استاندارد ISO/IEC Directives, Part1- Annex SL برای هر یک از خانواده‌های استانداردهای منتشر شده از قبیل:

 • سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001،
 • سیستم مدیریت محیط زیستISO 14001،
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001،
 • سیستم مدیریت انرژی ISO 50001،
 • و …

و استانداردهای پشتیبان آن‌ها از قبیل:

راهنمای ممیزی سیستم مدیریت ISO 19011،

راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002،

راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ISO 10004،

راهنمای مدیریت صلاحیت ها و ارتقای افراد ISO 10015،

راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه ISO 10006،

راهنمای طرح کیفیت ISO 10005،

راهنمای کاربرد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در نرم فزار کامپیوتر ISO 90003،

راهنمای مدیریت و تکنیکهای ارزیابی ریسک ISO 31000 و ISO 31010،

و …

در چهار لایه

 • درک مفاهیم
 • استقرار و برپاسازی
 • فنون و روش های پشتیبان
 • ارزیابی و ممیزی

بصورت آموزش و مربی‌گری در محل ارائه می شود.