ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای استقرار، نگهداری و ارتقای

  • سیستم‌های مدیریت
  • بهره‌وری سازمانی و
  • تعالی سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت به رهبران سازمان‌ها کمک می‌نماید ضمن شناخت دقیق‌تر تهدیدها و فرصت‌های محیط کسب و کار با جامع‌نگری بیشتری راهبردها و اهداف خود برای بهبود و تعالی سازمان تعیین نمایند و با انتخاب سازوکارهای مناسب و الگوهای تجربه شده، برای تحقق آن‌ها تلاش کنند. ماهیت این خدمات بسیار وابسته به وضعیت جاری سازمان و محیط کسب و کار و ذی‌نفعان آن است و اغلب یک نسخه از قبل آماده برای استقرار در سازمان وجود ندارد. روند معمول ارائه خدمات مشاوره مدیریت به سازمان‌ها در ادامه ارائه شده است. برای آن دسته از سازمان‌هایی که نیازمندی‌های ویژه‌ای از قبیل ارتقاء، بهبود، شناسایی و رفع اشکال خاص و راه‌اندازی زیرسیستم‌های مدیریتی دارند پس از اجرای فاز اول و درک نیاز، نقشه راهی منطبق با نیاز واقعی به ایشان پیشنهاد و پس از تایید ایشان مراحل بعدی ارائه خدمات بر آن اساس صورت می‌پذیرد.