خدمات تحلیل شکست (Gap Analysis)، عارضه‌یابی، ممیزی و ارزیابی  با هدف فراهم آوردن شناخت و تصویری واقعی از وضعیت موجود یک سازمان برای مدیران و راهبران آن و کمک به کشف عیوب و نواقصی که از دید یک ناظر شخص ثالث بی‌طرف یا به نمایندگی از ذی‌نفعان یک سازمان قابل رویت هستند، ارائه می‌شود.
این خدمت به صورت مستقل ارائه شده و خروجی آن یک گزارش تفصیلی از نتایج ارزیابی است. حسب درخواست سازمان ممیزی / ارزیابی می‌تواند با استفاده از اعضای خود سازمان و پس از ارائه آموزش‌های لازم با رویکرد مربی‌گری توسط مشاور به انجام برسد.
مراحل اجرای این خدمت به صورت عمومی از قرار زیر است:

 • درخواست و تعیین معیار یا الگوی ممیزی / ارزیابی با مشورت مشاور
 • عقد قرارداد / سفارش و ارائه سند توافق رازداری (عدم افشا) – NDA
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای ممیزی / ارزیابی
 • اجرای ممیزی / ارزیابی مطابق برنامه‌ریزی
 • تهیه و ارائه گزارش تفصیلی

در صورت درخواست برای تربیت تیم ممیزی / ارزیابی موارد زیر به ارزیابی اضافه می‌گردد:

 • معرفی اعضای پیشنهادی برای عضویت در تیم ممیزی / ارزیابی
 • مصاحبه اولیه و نیازسنجی صلاحیت
 • برنامه‌ریزی برای آموزش اعضای منتخب
 • اجرای آموزش، کارگاه‌های آموزشی و پروژه‌های میدانی تحت نظارت مشاور
 • مشارکت در اجرای مراحل فرایند ممیزی / ارزیابی در سازمان
 • ارائه گزارش عملکرد و توصیه برای توسعه صلاحیت‌های اعضای تیم